Generalforsamling

Generalforsamling d. 17. februar 2021

referat gruppemøde 19-02-2020

referat gruppemøde 20180207

Referat af Generalforsamling 8. februar 2017

1.                    Valg af dirigent

Carsten Bernt blev valgt

2.                    Valg af referent

Lene Vølker blev valgt

3.                    Aflæggelse af beretning, ved Carsten Bernt

Se vedlagte dokument.

4.                    Godkendelse af regnskab, ved kassereren

Regnskab blev godkendt

5.                    Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.

Gruppen har de sidste fire år arbejdet med at sætte fokus på friluftsliv. Dette har givet pote, og nu er friluftsprofilen for alvor arbejdet ind i alle enheder og de aktiviteter, som laves.

Der er indkøbt en del friluftsudstyr, som bruges af både store og små.

Til sommer – i uge 30 – deltager gruppen i Spejdernes Lejr 2017. Både tropspejdere og ulve deltager. Bævere er velkomne til at besøge lejren en enkelt dag. Marie og Lærke er lejrledere for gruppen, Carsten deltager som ”praktiske gris” og hjælper til med madlavning og andre praktiske opgaver. Der forventes over 30.000 deltagere.

Der arrangeres to familiearrangementer i løbet af kalenderåret. En familietur i starten af april, hvor alle spejdere med forældre er velkomne. Tropspejdere også uden forældre. På sigt håber gruppen at kunne lave familiespejd,

6.                    Valg af gruppeleder og gruppeassistenter

Michael har i efteråret ønsket at træde tilbage som gruppeleder. Gruppelederens opgaver er blevet struktureret, og gruppelederopgaven er blevet delt mellem Marie og Lærke. Marie som gruppeassistent, Lærke som gruppeleder.

7.                    Valg af medlemmer til grupperådet:

Grupperådet har det sidste år været meget lille, og der er et ønske om at udvide med flere medlemmer. Det lykkedes dog ikke at finde flere medlemmer, hvorfor følgende blev valgt til grupperådet:

Birthe Jensen (Hannah og Lucas) Lene Vølker (Nina)

Grupperådet konstituerer sig ved førstkommende grupperådsmøde.

8.                    Valg af revisorer

Begge revisorer blev genvalgt: Per Feddersen (Hannah og Lucas) Gert Donkjær (Anton)

9.                    Eventuelt

Lærke laver opslag på facebook om hvervning af flere grupperådsmedlemmer. Store roser fra Thilde (Jonas og Merle) til lederne for det store arbejde, de lægger i spejderarbejdet.

Årsberetning for 2016 KFUM spejderne i Højen

 2016 har – ligesom tidligere år – været et godt og spændende år for spejderbørn og -ledere i Højen. Der har i årets løb været et meget passende antal spejdere.

Ved udgangen af 2016 var der i alt ca. 30 børn og unge, fordelt på: 10 bævere 9 ulve 10 tropspejdere, heraf to på efterskole Dertil kommer 11 ledere

Spejdermøderne har gennem året været alsidige og lærende. Informationer kan findes på gruppens hjemmeside, hvor spejdermøder, weekendture, spejderlejre og andre arrangementer fremgår.

Bæverne:

Det sidste års tid har været en tid med forandring hos bæverne. Ledere har forladt enheden, og nye ledere er kommet til. Efter sommerferien har lederne været Lærke, Carsten og Nicki. Vi har en enhed på ca. 10 bævere, hvor mange af dem er fulde af energi. Fokus har derfor især været på samarbejde og respekt, som vi har brugt meget tid på at håndhæve. Dette har haft en positiv indvirkning, og generelt kører møderne gnidningsfrit, dog med enkelte tilbagefald. I løbet af sidste halvår har der været en overnatning. Vi har taget superheltemærket, og vi er i gang med hulebygger- og madeventyr-mærket.

Ulvene:

Vi har haft omkring 9 ulveunger gennem hele året. På vores sommerlejr deltog 4 friske ulve på en weekend fyldt med knob, vand og en masse sjov. I efteråret havde vi som altid vores video- overnatning, hvor de sidste ulve først faldt i søvn omkring kl. 3. Gennem året har vi taget en del mærker fx kirke, dyrenes beskytter og knivbevis.

Tropspejderne:

En del af tropmøderne er blevet brugt på vandretræning. Dette kulminerede med en 50 km vandretur på Øhavsstien. Der blev også overnattet i forskellige sheltere hver eneste måned, så ‘Shelty-mærket’ kom i hus. Sommerlejren var en formidabel tur til Nordjylland, hvor vi vandrede, roede kano på Uggerby å og atter vandrede langs Vesterhavet. Ingen tog øjensynligt skade af den lange togtur. I november var vi på øde-ø-tur til Kidholme i Kolding fjord. De ugentlige møder har båret præg af de mange traditioner, vi efterhånden har skabt: Fællesmøder med Smidstrupspejderne og andre troppe i distriktet, ‘Det Legendariske Bækløb’, snigløb i mørke krat, konstruktion af velvoksne kastemaskiner, skyde gasfyldte balloner med ildpile, og mange andre såkaldte ”dødsdræberaktiviteter”.

Højen Gruppe er fortsat begunstiget med initiativrige og engagerede gruppe- og enhedsledere samt hjælpere. Der er således et godt fundament for fastholdelse og fortsat udvikling af spejder- aktiviteterne.

I forhold til profilering af spejderne i Højen som en aktiv fritidsaktivitet har gruppen engageret sig i det lokale samfundsliv. Det nye shelter er stadig meget brugt, og vi er meget glade for det.

Spejderne har igen deltaget med spejderaktiviteter ved sommerfesten i Højen, serveret pølser til Tour-de-Højen, afholdt julemarked, været aktiv på hjemmesider (Højen portalen), Facebook, samt beretninger i Vor Flue.

Vores friluftsprofil er stadig meget vigtig, og vi forsøger at få denne integreret i alle vores aktiviteter i hele gruppen.

Vi lægger løbende informationer ud på vores hjemmeside – se https://hojenspejder.dk/

Højen Gruppe er fortsat meget aktiv i distriktet og gør meget for at spejderne deltager i lokale, regionale og internationale oplevelser.

Grupperådet:

Grupperådet er gruppens bestyrelse, og denne er ansvarlig for arbejdsdelingen i gruppen, som muliggør at gruppens ledere kan koncentrere sig om arbejdet med børnene. Grupperådet har i 2016 bestået af tre forældre, hvilket er for få i forhold til at få gruppen til at fungere optimalt.

Arbejdet har været fordelt på meget få hænder. Derfor ønskes for fremtiden et større grupperåd. Den generelle forældreopbakning til mindre opgaver har fungeret godt.

I august afholdtes hyttedag – vedligeholdelse af spejderhytten, afsluttende med familie-shelter- overnatning. De fremmødte gjorde det godt og alle skal have en stor tak for indsatsen

Julemarkedet vil være et fokuseret indsats område i årene frem, idet julemarkedet er den vigtigste indtægtskilde for spejdergruppen.

Konklusion ved Grupperådet:

  • Der er afholdt grupperådsmøder hvert kvartal
  • Spejderaktiviteter har været alsidige og lærende
  • Der er initiativrige og engagerede ledere samt et passende antal spejdere
  • Grupperådet, spejderledere, hjælpere, spejdere, forældre og de lokale bidragsydere samt Vejle Kommune har igen bidraget til et godt og sundt driftsgrundlag for Højen Spejdergruppe.

I 2016 har poseomdeling, pølsesalg i forbindelse med Tour-de-Højen og julemarkedet været de primære supplerende indtægtskilder til drift af gruppen.

Alt i alt et meget initiativrigt år, og grupperådet siger tak for et godt år i Højen Gruppe. Tak til børn, forældre, gruppe- og enhedsledere, hjælpere, sponsorer og Vejle Kommune.

Grupperådet

v/ Lene Vølker Nielsen


Referat af generalforsamling onsdag d. 10. februar 2016, i Højen spejdergruppe

Årsberetning 2015
1. Valg af dirigent
Carsten Bernt blev valgt som dirigent
2. Nye emner til dagsordenen
Ingen nye emner
3. Aflæggelse af beretning, v. formand
Beretning fremlagt og godkendt
4. Godkendelse af regnskab v. kasseren
Overskud 5.567 kr. Regnskab godkendt. Regnskabet revideres uge 8.
5. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer
    for udvikling og vækst
Stålbordplade monteres på bagsiden af skuret som del af projekt shelter.
Julemarked: i 2015 var der ikke styring nok på julemarkedet. Derfor bliver julemarkedet
fremover delt op i flere indsatsområder, med Carsten som koordinator. Vi mangler en som kan
tænke sig at overtage cafeen – og en til tombolaen. Evt. også en som vil stå for events (fx juleklip,
julemand …)
Friluftsprofilen er indsatsområde – dette slår igennem og der er ikke konkurrenter på dette.

Evt brændeovn og opvaskemaskine i spejderhytten.

Evt medlemmer fra modtageklasser.

6. Status fra enhederne
Bævere: Carsten er blevet bæverleder for at skabe stabilitet. 8 børn, vægt på friluftslivet.
Ulve: konstruerer bæverhjørne
Spejdere: Sheltermærke, træner til vandreskjold. Giver børnene udfordringer. De store hjælper
de yngre.
Roverklan: Andre udfordringer for de ældste spejdere. Hygge.

7. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter
Michael valgt til gruppeleder,
Carsten valgt til gruppeassistent.
8. Valg af medlemmer til grupperådet
Lisi, Maria, Marian og Birthe har valgt ikke at fortsætte. Tak for indsatsen.
Lene Vølker (mor til Lise og Nina) fortsætter i grupperådet.
Nye medlemmer: Birthe Jensen (mor til Lucas og Hannah) og Frederikke Spøer (mor til
Cecilie)
9. Valg af to revisorer
Per Feddersen og Gert Donkjær modtog genvalg.
10. Støttegruppe, status og info
Ingen aktiv støttegruppe i øjeblikket
11. Arrangementer og opgaver
Se under punkt 5.
12. Eventuelt
Hyttedag – bedre fremmøde – bedre plan over opgaver.
Grupperådet har besluttet, at Jens er vores søleder. Han beslutter, om vejret er godt nok til
sejllads.

Referent Lene Vølker